Witamy w serwisie ESPD

 • Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych. Od października 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.

  Komisja Europejska udostępnia bezpłatną usługę internetową dla nabywców, oferentów i innych zainteresowanych stron w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD. Formularz internetowy można wypełnić, wydrukować i przesłać nabywcy wraz z pozostałą częścią oferty. Jeśli postępowanie prowadzone jest drogą elektroniczną, ESPD można wyeksportować, zapisać i przekazać elektronicznie. Jednolity europejski dokument zamówienia przedłożony we wcześniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego można ponownie wykorzystać, o ile przedmiotowe informacje są nadal poprawne. Wykonawcy mogą zostać wykluczeni z postępowania lub podlegać odpowiedzialności karnej, jeżeli w związku z informacjami przedstawianymi w ESPD dochodzi do poważnego wprowadzenia w błąd, zatajenia bądź niemożności przedstawienia dokumentów potwierdzających.

  Aby uzyskać więcej informacji o ESPD, proszę kliknąć tutaj

  Jeżeli interesują Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat ESPD, prosimy zajrzeć do Broszura FAQ

Kim jesteś?

 
 •  

  Komisja utworzyła przedmiotowy serwis dla okresu przejściowego, aby wesprzeć upowszechnienie ESPD i pomóc państwom członkowskich UE we wdrożeniu ich własnych serwisów ESPD. Serwis Komisji będzie stopniowo zamykany w kwietniu 2019 r., niemniej jednak wymóg stosowania ESPD nadal obowiązuje i może zostać spełniony poprzez wykorzystanie krajowych serwisów ESPD. Większość państw członkowskich zapewnia już co najmniej jeden serwis ESPD. Niewyczerpujący wykaz można znaleźć pod adresem. Wykaz ten będzie regularnie aktualizowany.

  Wykaz punktów kontaktowych ESPD w poszczególnych państwach członkowskich można znaleźć pod adresem.

 

Co chcesz zrobić?

 

Co chcesz zrobić?

Załaduj dokument

Proszę załadować wniosek ESPD lub odpowiedź ESPD

Załaduj dokumenty

Proszę załadować wniosek ESPD instytucji zamawiającej Proszę załadować Państwa starą odpowiedź ESPD

Gdzie znajduje się siedziba Państwa instytucji?

Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa?

Wybierz państwo