Добре дошли в системата за ЕЕДОП

 • Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е лична декларация за финансовото състояние, способностите и годността на дружеството да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка. ЕЕДОП е достъпен на всички езици на ЕС и представлява предварително доказателство, че отговаряте на всички необходими условия за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки на територията на ЕС. Благодарение на ЕЕДОП оферентите вече не трябва да представят пълен набор доказателства, нито използваните до момента различни формуляри при процедури за възлагане на обществени поръчки в ЕС, а това значително улеснява участието в трансгранични процедури за възлагане на обществени поръчки. От октомври 2018 г. ЕЕДОП ще се подава единствено по електронен път.

  Европейската комисия осигурява безплатна електронна услуга за купувачите, оферентите и други заинтересовани страни, които искат да попълнят ЕЕДОП по електронен път. Формулярът може да се попълни онлайн, да се разпечата и да се изпрати на купувача заедно с офертата. Ако процедурата се извършва по електронен път, ЕЕДОП може да се изтегли, да се запази и да се подаде по електронен път. Ако информацията все още е вярна, можете повторно да използвате ЕЕДОП, с който сте участвали в предишна процедура за възлагане на обществена поръчка. Ако попълнят неверни данни в ЕЕДОП, ако не съобщят съответната информация или не могат да предоставят съответни доказателства, оферентите могат да бъдат изключени от процедурата за възлагане на обществена поръчка или срещу тях може да започне съдебно преследване.

  За повече информация за ЕЕДОП, моля натиснете тук

  За отговор на най-често задаваните въпроси във връзка с ЕЕДОП можете да разгледате Често задавани въпроси — брошура

Вие сте?

 
 •  

  Комисията създаде тази преходна услуга, за да подкрепя използването на единния европейски документ за обществените поръчки (ЕЕДОП), и оказа съдействие на държавите – членки на ЕС, при въвеждането на собствени услуги за ЕЕДОП. Услугата на Комисията ще бъде преустановена през април 2019 г., но задължението за използване на ЕЕДОП остава в сила и може да бъде изпълнявано чрез националните услуги за ЕЕДОП. Повечето държави членки предлагат поне една услуга за ЕЕДОП. Тук има неизчерпателен списък. Този списък ще бъде редовно обновяван.

  Тук има списък на звената за връзка по въпросите на ЕЕДОП в държавите членки.

 

Искате да:

 

Искате да:

Качите документ

Качете искане за ЕЕДОП или отговор — ЕЕДОП

Качите документи

Качете искане за ЕЕДОП от възлагащия орган Качете предишен Ваш отговор — ЕЕДОП

Къде е установен възлагащият орган?

Къде е мястото на дейност на вашето предприятие?

Изберете държава